Mer om

Mer om...

 

Går det att få hjälp i svåra situationer via en enkel hemsida och datorprogram?


Det enkla svaret på den frågan är att vi inte vet och tillhör således ett av syftena med pilotstudien att undersöka. Den grundläggande typ av frågor som används i detta program är lika de som kan användas i personliga möten, även i situationer man av olika skäl inte vill/kan fokusera på innehållet. Där har det ofta varit uppskattat och beskrivs inte sällan som både användbart och till hjälp.

 

Vad grundar sig modellen på?


Denna arbetsmodell har sitt ursprung inom det som brukar kallas "Lösningsfokuserad Korttidsterapi" och är utvecklat vid BFTC*. Fokus här ligger på hur terapi** tycks fungera. Det som här används kan dock inte sägas representera det lösningsfokuserade arbetet som helhet.

 

Vad kan man få hjälp med?


Återigen blir svaret att vi ännu inte vet. Det finns däremot skäl att misstänka att det kan vara användbart inom ett brett spektrum: allt från vardagsbekymmer och personliga problem till en önskan att få något att bli annorlunda/ bättre eller komma ett steg vidare vid svåra beslut. Det kan även användas för den som önskar någon form av hjälp men av olika skäl inte vill vända sig till en terapeut.


Den lösningsfokuserade modellen används framgångsrikt vid det som brukar benämnas som depression, ångesttillstånd, PTSD, missbruk och mycket annat.


Är www.terapi-studie.se evidensbaserad?


Både Ja och Nej.


Ja: den lösningsfokuserade modellen är väl studerad och internationellt finns gott om evidens för dess användbarhet och framgång.


Nej: att utföra detta på det sätt som här presenteras är ännu inte utvärderat och därmed saknas evidens för just detta internetbaserade program i sig. Att få en första indikator på hur det fungerar och hur det kan utvärderas är därför det huvudsakliga syftet med denna pilotstudie. Just därför är det av stor vikt att utvärderingsfrågorna fylls i efter att man genomgått studien.


Kan det skada?


Det finns inga skäl till att misstänka att www.terapi-studie.se kan åsamka skada.


Hur garanteras sekretessen?


När utvärderingsformuläret är ifyllt skickas det elektroniskt. Det innebär att vi kan se hur frågorna besvarats men inte avsändarens mailadress eller vem som svarat vad.


Svaren på utvärderingsfrågorna kommer att sammanställas generellt.

* Brief Family Therapy Center

** Terapibegreppet används här i en mycket vid bemärkelse.

*** För mer information om Lösningsfokuserad Korttidsterapi, besök www.sflk.se


Frågor & synpunkter:


Har du frågor eller synpunkter på modellen eller dess utformning går det bra att skicka in dessa via formuläret. OBS! Frågor gällande privata situationer eller liknande kan tyvärr inte besvaras!

 
 
 
 

Copyright © www.terapi-studie.se, All Rights Reserved